วิเคราะห์สื่อ 1

กิจกรรมที่ 8  วิเคราะห์สื่อ 1 (Print Ad.)
เวลา  30  นาที
วัตถุประสงค์
            เพื่อให้เด็กได้ฝึกวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์โฆษณาในนิตยสาร
อุปกรณ์
            ภาพโฆษณาในนิตยสาร (Print Ad) 3-4  ภาพต่อ 1 กลุ่ม

ขั้นตอนกิจกรรม
1.      แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละไม่เกิน 10 คน
2.      แจกภาพ Print Ad ให้กลุ่มละ 3-4 ภาพ
3.      ให้เด็ก ๆ ในกลุ่มช่วยกันดูและวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากที่ได้ทำกิจกรรมมา
-โฆษณาที่เห็น ใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง
-ดูแล้วเรารู้สึกอย่างไร
-กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
ให้เด็กได้มีเวลา แลกเปลี่ยน พูดคุยอยู่ในกลุ่ม ประมาณ 10 นาที
4.      แจกนิตยสารวัยรุ่นทั่วไป ให้กลุ่มละ 1 เล่ม  โดยให้โจทย์ว่าให้แต่ละกลุ่มนับโฆษณาที่อยู่ในหนังสือที่ให้ไปว่าทั้งหมดมีกี่ชิ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนังสือ ในเวลา 10 นาที
5.      ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่ามีโฆษณาประเภทไหน และกี่เปอร์เซ็นต์
*หมายเหตุ กิจกรรมนี้ควรมีครู หรือ พี่เลี้ยงเข้าประจำกลุ่มด้วยเพื่อเรียนรู้ความคิดของนักเรียน และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ระดมความคิดเห็นโดยที่ไม่ชี้นำ*

สรุปกิจกรรม
            ผู้นำกิจกรรมชักชวนให้นักเรียนลองสังเกตและพิจารณาหนังสือที่เราอ่านทั่วไป ว่านอกจากเราจะอ่านเพื่อสนุก เพลิดเพลิน หรือเอาความรู้ แต่ในนั้นยังแฝงไปด้วยการโฆษณาเพื่อขายสินค้าด้วยหลังจากที่ให้เด็ก ๆ ลองนับโฆษณาที่อยู่ในนิตยสารซึ่งบางเล่มมีโฆษณาถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
            ผู้นำกิจกรรม ตั้งคำถามให้เด็กตอบต่อไปนี้
·     เมื่อเราได้ลองนับโฆษณาที่อยู่ในนิตยสารแล้วรู้สึกอย่างไร

ประเมินผล

                 นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สื่อโฆษณาตามประเด็นที่กำหนดได้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ไม่มีความคิดเห็น