กระบวนการผลิตโฆษณา


กิจกรรมที่ 7 กระบวการผลิตโฆษณา   เวลา 30  นาที

วัตถุประสงค์
            เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโฆษณาอย่างง่าย อันจะนำไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ทางโฆษณาที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน
อุปกรณ์
            กระดาษ A4, กระดาษปรู๊ฟ, กระดาษ ขาว-เทา,  สีชอล์ก,  ปากกาเคมี
ขั้นตอนกิจกรรม
            กิจกรรมกระบวนการผลิตโฆษณาประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยต่อไปนี้

กิจกรรมที่  1  มนุษย์ยอดแย่ สินค้ายอดเยี่ยม (พัฒนาผลิตภัณฑ์)
1.      แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน แจกกระดาษ A4 และปากกาเคมี กลุ่มละ 1 ชุด และให้นักเรียนวาดรูปเค้าโครงร่างมนุษย์ลงในกระดาษ ผู้นำตั้งประเด็นให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่า “มนุษย์ยอดแย่” น่าจะมีร่างกายส่วนใดบกพร่องบ้าง จากนั้นให้เขียนลงบนโครงร่างมนุษย์ในกระดาษให้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด
2.      ให้นักเรียนช่วยกันเลือกส่วนที่บกพร่องของร่างกายเพียง 1 ส่วนจากภาพที่อยู่ในกระดาษ
3.      ให้นักเรียนช่วยกันคิดหา “สินค้าทยอดเยี่ยม” ที่จะสามารถกำจัดข้อบกพร่องของร่างกาย 1 ส่วนที่เลือกมาจากมนุษย์ยอดแย่
4.      ให้นักเรียนช่วยกันระดมหาข้อดีของสินค้าลงในกระดาษขาว-เทา ให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด
5.      แจกกระดาษขาว-เทา ให้นักเรียนช่วยกันระดมข้อเสียของสินค้าลงในกระดาษ ขาว-เทา ให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด
6.      แต่ละกลุ่มพลิกกระดาษให้นักเรียนช่วยกันผลิตโปสเตอร์สินค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจให้ได้มากที่สุด โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ วางกลยุทธ์ ระบายสี ภายใต้เงื่อนไขคือโปสเตอร์นั้นต้องสวยงามสอดแทรกกลยุทธ์ที่ใช้ในการโฆษณาและสะอาด (ใช้คำสุภาพ) พร้อมทั้งตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

7.      แต่ละกลุ่มนำเสนอโปสเตอร์สินค้า ผู้นำชักชวนให้เกิดการแลกเปลี่ยนว่าในแต่ละกลุ่มใช้กลยุทธ์ใดบ้างในการโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น