ผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา

กิจกรรมที่ 2  ผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา
เวลา                 60  นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำกลยุทธ์ทางโฆษณาที่ได้เรียนรู้มาทดลองผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาอย่างง่ายได้
ขั้นตอนกิจกรรม
1.      ให้นักเรียนผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีความยาวประมาณ 1 นาที โดยใช้สินค้าชิ้นเดิมที่ได้ผลิตสื่อโปสเตอร์ โดยการนำเสนอต้องกระชับ สนุกสนานและนำเสนอข้อดีของสินค้าชัดเจนที่สุด
2.      ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอภาพยนตร์โฆษณา
3.      ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกโฆษณาที่ตนเองชื่นชอบ 1 ชิ้น (โดยห้ามเลือกโฆษณาที่ตนเองเป็นคนผลิตขึ้น)
สรุปกิจกรรมกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา
            ผู้นำชวนแลกเปลี่ยนถึงเหตุผลในการเลือกโฆษณาแต่ละชิ้น หลังจากนั้นให้พลิกอีกด้านของกระดาษที่ทำโฆษณาในรูปแบบโปสเตอร์ ให้นักเรียนเห็นถึงข้อเสียของสินค้าที่ตนเลือกสินค้าแต่ละชนิดโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้เห็นความจริงอีกด้านของโฆษณาที่บอกแต่ข้อดีเพื่อให้คนสนใจสินค้าเช่นเดียวกับที่นักเรียนเลือกทำผลิตภัณฑ์
ประเมินผล
            ตัวอย่างคำถามเพื่อการประเมินผล
·         ให้นักเรียนช่วยกันทบทวนกิจกรรมกระบวนการผลิตสื่อโฆษณาที่ได้ทำตั้งต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่า มีกิจกรรมอะไรบ้าง
·         นักเรียนคิดว่า กิจกรรมยอดแย่และสินค้ายอดเยี่ยม ถือเป็นขั้นตอนใดในการผลิตโฆษณา (สำรวจความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค)
·         ขั้นตอนสำคัญก่อนที่นักโฆษณาจะลงมือผลิตสื่อโฆษณา คือขั้นตอนใด (วางกลยุทธ์ของโฆษณา)

·         ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากวางกลยุทธ์โฆษณา คือ (การผลิตโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ)

ไม่มีความคิดเห็น