วัยรุ่นสายพันธุ์ใหม่


กิจกรรมที่ 4  วัยรุ่นสายพันธุ์ใหม่
เวลา                 45  นาที
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้นักเรียนสะท้อนภาพวัยรุ่นในปัจจุบัน
2.      เพื่อให้นักเรียนได้เห็นพฤติกรรมการบริโภคvที่บริโภคเพื่อตอบสนองความรู้สึก ความต้องการของตนเอง และมากเกินความจำเป็น
 อุปกรณ์
1.      กระดาษปรู๊ฟขนาท่าตัวคน, สีชอล์ก, ปากกาเคมี
2.      ชาร์ตสรุปเรื่อง  Need / want
ขั้นตอนกิจกรรม
1.      แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 7-8 คน แจกกระดาษและปากกาเคมี ให้นักเรียน คนละ 1 ชุด
2.      ให้นักเรียนเขียนสินค้าแฟชั่น 10 อย่างที่ตนเองอยากได้ ภายในเวลา 10 วินาที และเขียนยี่ห้อของสินค้าต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปด้วย
3.      เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่าอยากได้อะไรบ้าง
4.      แจกกระดาษปรู๊ฟ, สีชอล์ก, และปากกาเคมี กลุ่มละ 1 ชุด
5.      ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน 1 คนที่ตัวเล็กที่สุดโดยให้ตัวแทนนอนลงบนกระดาษปรู๊ฟ จากนั้นให้เพื่อน ๆ ช่วยกันวาดรูปโครงร่างของตัวแทนลงบนกระดาษ
6.      กำหนดเวลา 15 นาที ให้นักเรียนช่วยกันวาดรูปและระบายสีในโครงร่างของเพื่อน โดยกำหนดให้วาดเครื่องแต่งกายของใช้และเครื่องประดับดังกล่าว (ที่เขียนไว้ 10 อย่าง) โดยที่ต้องเขียนสินค้าทุกชิ้น ทุกยี่ห้อของทุกคนภายในกลุ่มลงไปบนตัวแบบที่วาดด้วย
7.      ผู้นำให้สัญญาณหมดเวลา ตั้งชื่อพร้อมทั้งนำเสนอผลงาน
8.      ผู้นำตั้งประเด็นอภิปรายต่อว่าคิดว่าวัยรุ่นปัจจุบันเหมือนหรือต่างกับรูปอย่างไรบ้าง คิดว่าเราใช้สินค้าหรือทำตัวเหมือนกับรูปไหม
สรุปกิจกรรม
1.      ผู้นำชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายเงินไปกับการบริโภคสินค้าของเราในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
·     การบริโภคตามความจำเป็น (need) คือ ปัจจัย 4 แต่ในภาวะปัจจุบัน อาจมีความจำเป็นที่เพิ่มขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือรถยนต์ เป็นต้น
·     การบริโภคตามความอยาก (want) คือ ความต้องการที่เกินความจำเป็น เป็นความต้องการที่เกิดจากกิเลส หรือความอยากได้ (บริโภคเพราะความรู้สึก ถ้ามีแล้วจะเท่ ดูดี) โดยมีโฆษณาเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกให้เราเกิดความต้องการ และเร่งให้เกิดการบริโภคสินค้ามากขึ้น
2.      ผู้นำตั้งคำถามนักเรียนกลับว่า “คิดว่าเราบริโภคสินค้า need หรือ want มากกว่ากัน”
3.      ให้นักเรียนนำกระดาษที่เขียนสินค้าแฟชั่น 10  อย่างที่อยากได้ขึ้นมา แล้ววงกลมข้อที่เราคิดว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีไม่ได้ ขาดแล้วตาย กับไม่มีก็ได้ ไม่จำเป็น ถามว่าแต่ละคนมีกี่ข้อ อันไหนมากกว่ากัน

ประเมินผล
            นักเรียนสามารถสะท้อนภาพวัยรุ่นไทยในยุคบริโภคนิยมผ่านภาพวาดและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบริโภคของตนเองเป็นความต้องการที่เป็น need หรือ  want

ไม่มีความคิดเห็น