วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 45

สมณสภาสื่อสารสังคม สันตะสำนัก
วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 45
ความจริง การประกาศ และคุณค่าของชีวิตในยุคดิจิทัล

พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ
พี่น้องชายหญิงที่รัก

ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 45 ข้าพเจ้าใคร่จะขอแบ่งปันข้อคิด อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งยุคสมัยของเรา กล่าวคืออินเทอร์เน็ตที่ปรากฏตัวเป็นเครือข่ายของสื่อสารมวลชน เป็นความคิดที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เป็นการเปลี่ยนไปในลักษณะใหม่และมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ทำให้รูปแบบวงจรของการผลิตและชีวิตของผู้ทำงานต้องเปลี่ยนไป ฉันใดก็ฉันนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคน กำลังจะเกิดขึ้นในสังคม เทคโนโลยีใหม่ๆ มิได้เพียงแต่จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวของสื่อเอง จนเราสามารถกล่าวได้ว่า เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิง วิธีการเผยแพร่ข่าวและความรู้ก่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการเรียนรู้ และความนึกคิดพร้อมกับโอกาสที่จะติดต่อกัน และเสริมสร้างมิตรภาพดังที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แนวทางใหม่ได้เกิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดมาก่อนเลย เป็นการกระตุ้นความประหลาดใจของเราให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สื่อใหม่ๆ นี้เปิดให้แก่เรา ในขณะเดียวกันก็เป็นการบังคับเราให้พิจารณาอย่างจริงจังถึงความสำคัญของสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลนี้ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเราต้องเผชิญกับความจริงเกี่ยวกับพลังพิเศษของอินเทอร์เน็ตและความยากลำบากในการใช้งาน ดังเช่นผลอันสืบเนื่องมาจากความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่นี้ จะต้องนำไปใช้ในการรับใช้คุณความดีของมนุษย์แต่ละคนและของมวลมนุษย์ หากนำเอาไปใช้อย่างเฉลียวฉลาดก็จะสามารถช่วยให้ความปรารถนาที่จะเข้าใจความหมาย ความจริง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งฝังลึกในความต้องการของมนุษย์แต่ละคนเป็นความจริงขึ้นมาได้
ในโลกดิจิทัล การส่งสารมีความหมายมากยิ่งขึ้น จะต้องแผ่ขยายในเครือข่ายของสังคม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ในวงจรการแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคน ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคข่าวสารเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กัน ดูเหมือนว่าการสื่อสารมิใช่เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสารเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน เรื่องนี้ก่อให้เกิดความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นการแสวงหา การแลกเปลี่ยน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก อีกด้านหนึ่งคือเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการสื่อสารแบบดิจิทัล การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในด้านเดียวเอนเอียงไปในการแสดงออก ซึ่งความนึกคิดภายในจิตใจที่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น อันตรายของการสร้างภาพพจน์ที่ผิดเกี่ยวกับตัวเราเอง อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเห็นแก่ตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนซึ่งได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงในโลกของสื่อมวลชน ซึ่งมีความวิตกกังวล การท้าทาย และการริเริ่มอันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เปิดใจรับความกระตือรือร้น และอยากลิ้มรสประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ความเกี่ยวพันของเยาวชนกับความเป็นสาธารณะในระบบดิจิทัล ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเครือข่ายของงานด้านสังคม ซึ่งช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบใหม่ อันมีอิทธิพลเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง อันนำไปสู่คำถามซึ่งมิใช่เพียงแต่ว่า
แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเครือข่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เว็บไซต์นี้จะช่วยให้มีการพัฒนาอาณาจักรใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนและรูปแบบของการมีส่วนในความสำนึกนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ได้รับเชิญให้ประกาศความเชื่อว่า พระคริสตเจ้าคือพระเจ้า ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติและของประวัติศาสตร์ ทุกสิ่งทุกอย่างครบสมบูรณ์อยู่ในพระองค์ (ดู เอเฟซัส 1:10) การประกาศพระวรสารนั้นจำต้องมีการสื่อสารที่ให้เกียรติและระมัดระวัง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นจิตใจและมโนธรรม เป็นการสะท้อนแบบฉบับของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ เมื่อพระองค์ทรงร่วมเดินทางไปยังเมืองเอมมาอูสร่วมกับสาวก (ดู ลูกา 24:13-35) อาศัยการที่พระเจ้าเสด็จไปร่วมกับพวกสาวก การเสวนากับพวกเขา การที่พระองค์ทรงนำเอาสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาออกมา พวกสาวกจึงค่อยๆ ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมลํ้าลึก
ในที่สุด ความจริงของพระคริสตเจ้าคือคำตอบแห่งความปรารถนาของมนุษย์ ที่จะมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน และความหมายซึ่งสะท้อนให้เห็นในความนิยมชมชอบ เครือข่ายของสื่อสารมวลชน ผู้มีความเชื่อที่เป็นประจักษ์พยานให้กับความมั่นใจในความเชื่อ ช่วยมิให้เครือข่ายกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้มนุษย์ไร้ความเป็นตัวของตัวเอง หรือพยายามที่จะเอาเปรียบเขาในด้านความรู้สึก หรือปล่อยให้ผู้ที่มีอำนาจมาบดบังความคิดของผู้อื่น ตรงกันข้าม ผู้ที่มีความเชื่อเน้นให้ทุกคนสำนึกอยู่เสมอถึงคำถามที่คงอยู่ตลอดนิรันดร ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงความปรารถนาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติของเรา และความปรารถนาของตัวเราเองที่จะได้มาซึ่งชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งเรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเอง เพราะความปรารถนาของมนุษย์ในด้านจิตวิญญาณนี้เอง ที่ดลบันดาลให้เราแสวงหาความจริง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเน้นให้เราทำการสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
เหนืออื่นใด ข้าพเจ้าขอเชิญชวนเยาวชนให้เจริญชีวิตในยุคดิจิทัลของเขาให้ดีที่สุด ข้าพเจ้าขอเชิญชวนพวกเขาอีกครั้งหนึ่งให้ไปร่วมชุมนุมกัน ในโอกาสวันเยาวชนโลก ที่กรุงมาดริด ณ ที่นั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยในการเตรียมงานอย่างมาก อาศัยคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้า ได้ทรงประทานความสามารถแก่บรรดาผู้ทำงานในด้านสื่อสารมวลชน ได้กระทำงานของพวกเขาด้วยความจริงใจและด้วยคามเป็นมืออาชีพ ข้าพเจ้าขอส่งพรแห่งความเป็นอัครสาวกของข้าพเจ้ามายังท่านทุกคน
จากสำนักวาติกัน วันที่ 24 มกราคม 2011
วันฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

ไม่มีความคิดเห็น